KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18

(từ ngày 01/01 đến ngày 05/01/2018)

 

1. Kế hoạch trọng tâm:

- Dạy học 2 buổi/ ngày (theo TKB tuần 18).

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

- Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả học kỳ I.

2. Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

THỨ HAI

01/01

S

Nghỉ Tết dương lịch

- CB, GV, NV và HS

C

THỨ BA

02/01

S

- Kiểm tra cuối kỳ I: Toán + TV

- GV, HS

C

- Kiểm tra cuối kỳ I: KH; LS&ĐL + Chấm bài

- Dự giao ban CBQL (Phòng GD)

- GV, HS

- Đ/c T.Hương, Hồng

THỨ TƯ

03/01

S

- Dạy học theo KH

- GV, HS

C

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá HS

- CB, GV

THỨ NĂM

04/01

S

- Dạy học theo KH

- GV, HS

C

THỨ SÁU

05/01

S

- Dạy học theo KH

- GV, HS

C

THỨ BẢY

06/01

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- GV, NV (T/h);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

Kim Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương