KẾ HOẠCH

Hoạt động công tác Thư viện - Thiết bị năm học 2019 - 2020

––––––––––––––––––––––

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-THKS ngày 18/9/2019 của trường Tiểu học Kim Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-CM ngày 09/10/2019 của chuyên môn nhà trường, bộ phận Thư viện trường Tiểu học Kim Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Thư viện - Thiết bị năm học 2019 - 2020 như sau: