Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019;

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-THKS ngày 11/10/2018 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bô quản lý  và giáo viên năm học 2018-2019.

Chiều ngày 16  tháng 5 năm 2019, trường Tiểu học Kim Sơn đã tổ chức kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên gồm 2 nội dung:

Nội dung bồi dưỡng 2:

- Đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành

- Đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

Nội dung bồi dưỡng 3: gồm 4 module đăng ký trong kế hoạch

 Buổi kiểm tra diễn ra nghiên túc, hiệu quả. Thông qua kết quả bài kiểm tra, nhằm đánh giá năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên đáp ứng  các yêu cầu phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo; phát triển năng lực dạy và học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh buổi kiểm tra:

Đ/C Lê Thị Hồng Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

Các Đ/C giáo viên làm bài kiểm tra