KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(từ ngày  20/5 đến ngày 24/5/2019)

1. Kế hoạch trọng tâm:

- Dạy học 1 buổi/ ngày (theo TKB tuần 36).

- Nhập phần mềm CSDL ngành.

- Tổ chức họp PHHS cuối năm học.

- Tổ chức họp đánh giá, phân loại Viên chức; bình xét thi đua, khen thưởng.

2. Lịch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

THỨ HAI

20/5

S

- Dạy học theo KH.

- GV, HS

C

- SHCM

- 2 tổ chuyên môn

THỨ BA

21/5

S

- Dạy học theo KH.

- GV, HS

C

- Nhập phần mềm CSDL ngành

- CBGVNV

THỨ TƯ

22/5

S

- Dạy học theo KH.

- GV, HS

C

- Họp đánh giá, phân loại Viên chức

- CBGVNV

THỨ NĂM

23/5

S      

- Dạy học theo KH.

- GV, HS

C

- Họp PHHS cuối năm học

- CBGVNV

THỨ SÁU

24/5

S

- Dạy học theo KH.

- GV, HS

C

- Bình xét thi đua.

- CBGVNV

THỨ BẢY

25/5

S

 

 

C

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- GV, NV (T/h);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

Kim Sơn, ngày 19  tháng 5 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương