Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-CM ngày 09 tháng 10 năm 2018 Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018- 2019 và Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 01 năm học 2018 - 2019 của Tổ 1.

Chiều thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Tổ 1 đã tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn.

Nội dung sinh hoạt:

          Kiểm tra hồ sơ của các cá nhân trong tổ.với sự điều hành của đồng chí tổ trưởng

          + Phân công kiểm tra chéo.

          + Các thành viên trong tổ tiến hành kiểm tra.

          + Các thành viên báo cáo kết quả kiểm tra.

          + Tổng hợp kết quả xếp loại hồ sơ.

Sau khi kiểm tra tất cả các thành viên đều được nhận xét về những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục của hồ sơ.

Kết quả của đợt kiểm tra cho thấy các thành viên đều có đầy đủ hồ sơ và thực hiện đúng  theo quy định của chuyên môn. Số bộ hồ sơ xếp loại tốt 10/10 bộ đạt 100%.

          Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn hết sức quan trọng nhằm đánh giá được những ưu điểm và chỉ ra những tồn tại về hồ sơ cá nhân, để phát huy được những mặt tốt, khắc phục những hạn chế,góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ cá nhân của các tổ viên.

          Sau đây là một số hình ảnh: