Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-THKS ngày 18/9/2019 của trường Tiểu học Kim Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-THKS, ngày 26/9/2019 của trường Tiểu học Kim Sơn về việc tổ chức Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2019- 2020.

 

Chiều ngày 25  tháng 10 năm 2019 Trường THKS tổ chức tổng kết Hội thi GVDG cấp trường năm học 2019-2020.

Hội thi nhằm mục đích tuyển chọn và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực dạy học, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện ý thức tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của Ngành.

Mỗi giáo viên tham dự thi phải dự thi 2 phần: 

+ Bài thi kiểm tra năng lực: Bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình của giáo dục Tiểu học mà giáo viên giảng dạy và những chủ trương, đường lối định hướng đổi mới giáo dục; các nội dung chỉ đạo giáo dục của Ngành (Gọi tắt là bài kiểm tra năng lực).

 + 2 tiết dạy thực hành theo hình thức (01 tiết do giáo viên tự chọn, 01 tiết bốc thăm do Ban tổ chức đưa ra)

Kết quả:  9/9 đồng chí đạt danh hiệu GVDG cấp trường. Trong đó có 01 đ/c đạt xuất sắc.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa

 

 
M HUONG(4).jpg
 
CHAN(4).jpg
 
THI GVDG(4).jpg

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương và đ/c Lê Thị Hồng trao giấy chứng nhận cho các đ/c đạt danh hiệu GVDG cấp trường